/ 9 maja, 2018/ Aktualności, Aktualności

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Odmawiamy od piątku poprzedzającego uroczystość Wniebowstąpienia. W tym roku wypada to 10 maja do soboty 19 maja. Zachęcamy do modlitwy. Owoce duchowe będą wielkie dla Twojej Duszy

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:
W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus “zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
W drugim dniu:
Pismo święte poucza: “Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:
Pismo święte poucza: “Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
W czwartym dniu:
Pismo święte poucza: “Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
W piątym dniu:
Pismo święte poucza: “Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
 
W szóstym dniu:
Pismo święte poucza: “Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
W siódmym dniu:
Pismo święte poucza: “Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
W ósmym dniu:
Pismo święte poucza: “Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
W dziewiątym dniu:
Pismo święte poucza: “Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)
Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
 
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój namiot w sercach sług twoich – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć w stałej obecności Bożej – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć zgodnie z wolą Najwyższego – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który mieszkasz w sercach synów Bożych, pouczaj mnie, bym mógł Ciebie poznać i prawdziwie pokochać – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który troszczysz się o Chwałę Ojca, ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu Bogu – Bądź pochwalony
Duchu Święty, w znaku języków ognistych, zapal w moim sercu ogień Twej miłości – Bądź pochwalony
Duchu Święty, tajemnicza Gołębico, ucz mnie dobrze zrozumieć Pismo Święte – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który nie masz ani oblicza ani imienia, naucz mnie dobrze modlić się – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który przemawiasz przez usta proroków, naucz mnie żyć w równowadze ducha i zachować pokój serca – Bądź pochwalony
Duchu Święty, gorejące ognisko miłości, ucz mnie mądrości życia oraz cierpliwości – Bądź pochwalony
Duchu Święty, Dawco wszelkich darów, ucz mnie żyć w pokorze i skromności – Bądź pochwalony
Duchu Święty, przeobfita skarbnico łask, ucz mnie pojmować wartość cierpienia – Bądź pochwalony
Duchu Święty, bezdenna skarbnico łask, ucz mnie dobrze wykorzystać cenny czas – Bądź pochwalony
Duchu Święty, niewyczerpana skarbnico łask, broń mnie przed jakimkolwiek brakiem miłości i przed pychą – Bądź pochwalony
Duchu Święty, którego bogactwa nikt ogarnąć nie zdoła, ucz mnie odrzucać bezużyteczne wyobrażenia i myśli – Bądź pochwalony
Duchu Święty, Dawco wielu darów, ucz mnie rezygnować z bezużytecznych działań i unikać niepotrzebnych rozmów – Bądź pochwalony
Duchu Święty, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, ucz mnie milczenia i mówienia we właściwym czasie – Bądź pochwalony
Duchu Święty, wieczysta miłości, ucz mnie dawać innym dobry przykład – Bądź pochwalony
Duchu Święty, wieczysta Dobroci, daj mi wytrwanie w dobrym – Bądź pochwalony
Duchu Święty, słodki Nauczycielu, naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmi – Bądź pochwalony
Duchu Święty, najmilszy przyjacielu dusz, ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie pamiętać – Bądź pochwalony
Duchu Święty, uszczęśliwiające światło duszy, tak mnie prowadź, bym widział potrzeby innych i nie zaniedbywał dobrych dzieł – Bądź pochwalony
Duchu Święty, Ojcze ubogich, daj bym poznał swoje błędy – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który w duszach dokonujesz swych cudów, ucz mnie czuwać nad sobą i prowadź do doskonałości – Bądź pochwalony
Duchu Święty, przed którym nic nie jest zakryte, ucz mnie, jak unikać podstępu złego ducha – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który znasz przyszłość wszechświata, pomóż mi uwolnić się spod władania ciała i szatana – Bądź pochwalony
Duchu Święty, który znasz także moją przyszłość, Twojej opiece powierzam moją rodzinę, przyjaciół, dobroczyńców i wszystkich ludzi – Bądź pochwalony
Duchu Święty, dzięki Twej Boskiej pomocy, nauczaj mnie żyć dla chwały Bożej, dla zbawienia dusz i ku czci Matki Bożej, abym mógł umierać jako wierny sługa – Bądź pochwalony! Amen. Amen. Amen.

Orędzie dane św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i Mnie znajdzie, znajdzie Mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. Jeżeli będzie to ojciec lub matka, to pokój zapanuje w jego rodzinie. Pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę Świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. A ktokolwiek Mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy Świętej, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał w sobie światło. W głębi jego duszy będzie pokój. To n przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią.

Nawiązując do tej wizji siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego wyzna później :
Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w ciemnościach… Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o tym innym. Zostało mi powiedziane, że w całym świecie należy ustanowić to, by każdy kapłan raz w miesiącu odprawiał Mszę Świętą o Duchu Świętym. Ci wszyscy, którzy będą w niej uczestniczyć, otrzymają szczególne łaski i światła. Powiedziano mi ponadto, że nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wypaczać obraz naszego Pana i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, kapłanach i zakonnicach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, odkryje błąd.
 

 

Share this Post